Siirry suoraan sivun sisältöön

Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma

Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma on Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitosta sitova virallinen määrittely siitä, millaisia opintoja Tanssialan perustutkintoon sisältyy, mitä opiskelijat suorittavat ja kuinka opiskelijan osaamista arvioidaan.

Yleistä 

Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitos on järjestänyt toisen asteen ammatillista koulutusta vuodesta 1998 alkaen. Oppilaitoksessa voi suorittaa tanssialan perustutkinnon (120 ov) tanssijan koulutusohjelmassa, ja opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen vuonna 2010 hyväksymiä tutkinnon perusteita. 

Tanssialan perustutkinto tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut tanssija voi halutessaan jatkaa opintojaan joko tanssin alalla tai muulla valitsemallaan alalla.

Opetussuunnitelman sisältö 

Balettioppilaitoksen opetussuunnitelma on oppilaitosta sitova asiakirja, jossa määritellään opintojen järjestämiseen liittyvät asiat. Siinä mm. tarkennetaan opintojen osien tavoitteet ja sisällöt. Opetussuunnitelma luo toimintakehykset myös opiskelija-arvioinnille, oppilaitosarvioinnille, henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laatimiselle sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiselle.

Tanssialan perustutkinnon voi Balettioppilaitoksessa suorittaa myös  näyttötutkintona, ja oppilaitos järjestää näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Tanssialan perustutkinto (120 ov) Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa

 

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 ov

Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäytetyö vähintään 2 ov

 

KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT

1. Tanssijan työhön valmistautuminen 30 ov                    

2. Tanssijan työssä toimiminen 30 ov

 

KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT

3. Kehonhallinta tanssijan työssä 10 ov

4. Tanssiohjelmiston harjoitteleminen ja esittäminen 10 ov

5. Paikallisesti tarjottavat tanssialan tutkinnon osat/

Tanssitekniikan harjoitteleminen  10 ov

 

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (YHTEISET OPINNOT),

20 ov

Pakolliset tutkinnon osat 16 ov

Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 10 ov

Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov.

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov voivat sisältää esim. klassista balettia, repertuaari- ja variaatio-opintoja ym. tanssiaineita. Vapaasti valittavat opinnot voivat sisältää myös lukioaineita.  

Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov. Opintoihin sisältyy opinto-ohjausta 1,5 ov ja vähintään 2 ov:n laajuinen opinnäytetyö. Opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä.    

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (YHTEISET OPINNOT, 20 ov)

Tutkintoon sisältyy 20 opintoviikkoa lukioaineita. Näitä ovat mm. äidinkieli, vieraat kielet ja matematiikka. Balettioppilaitos toimii yhteistyössä Eiran aikuislukion kanssa yhteisten aineiden opintojen järjestämiseksi.

Pakolliset yhteiset opinnot 16 ov: 

Äidinkieli  4 ov Eiran aikuislukio 
Toinen kotimainen kieli 1 ov  Eiran Aikuislukio  
Vieras kieli  2 ov Eiran aikuislukio 
Matematiikka 3 ov Eiran aikuislukio 
Fysiikka ja kemia 2 ov Eiran aikuislukio 
Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto  1 ov Eiran aikuislukio 
Liikunta 1 ov SKO Balettioppilaitos 
Terveystieto 1 ov Eiran aikuislukio 
Taide ja kulttuuri 1 ov SKO Balettioppilaitos 

Valinnaiset yhteiset opinnot 4 ov: 

Äidinkieli 0-4 ov Eiran aikuislukio
Toinen kotimainen kieli  0-4 ov  Eiran aikuislukio 
Vieras kieli 0-4 ov Eiran aikuislukio 
Matematiikka 0-4 ov Eiran aikuislukio 
Fysiikka ja kemia 0-4 ov Eiran aikuislukio 
Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto  0-4 ov Eiran aikuislukio 
Liikunta ja terveystieto 0-4 ov Eiran aikuislukio 
Taide ja kulttuuri 0-4 ov Eiran aikuislukio 
Ympäristötieto 0-4 ov Eiran aikuislukio 
Tieto- ja viestintätekniikka 0-4 ov Eiran aikuislukio 
Etiikka 0-4 ov Eiran aikuislukio 
Kulttuurien tuntemus 0-4 ov Eiran aikuislukio 
Psykologia 0-4 ov Eiran aikuislukio 
Yritystoiminta 0-4 ov Eiran aikuislukio        

Ammatilliset opinnot 

Balettioppilaitoksen ammatillisen koulutuksen opintojen perusta ovat klassisen baletin opinnot. Ne voidaan painottaa klassisen baletin tai nykybaletin ja -tanssin mukaisesti. Tutkintoon sisältyy runsaasti työssäoppimista, musiikkia ja muita tanssilajeja sekä kehonhuoltoa, ilmaisuvalmiuksia  ja tanssin historiaa.

Tärkeä osa opintoja on produktiotyö, joka suoritetaan työssäoppien joko Suomen Kansallisbaletissa, oppilaitoksen omissa produktioissa tai muissa ammattiryhmissä ja –teattereissa. Opintoihin sisältyy myös vapaasti valittavia opintoja, joina oppilaitos järjestää balettia sekä repertuaari- ja variaatio-opetusta. Vapaasti valittavia opintoja voi opiskelija suorittaa myös muissa oppilaitoksissa, opiskelijavaihdon kautta tai työelämässä toimien.  

KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT

1. Tanssijan työhön valmistautuminen 30 ov

Opiskelija harjoittelee tanssitekniikoita ja kehittää tanssillista ilmaisuaan. Hän oppii perustietoja kehonhuollosta, tanssin historiasta, musiikista sekä improvisaatiosta ja kompositiosta. Ammattiosaamisen näytössä balettia painottava opiskelija harjoittelee ja esittää vähintään kaksi klassisen baletin ohjelmistoon kuuluvaa variaatiota. Nykytanssia painottava harjoittelee ja esittää nykybaletin tai -tanssin ohjelmistoon kuuluvan teoksen.

2. Tanssijan työssä toimiminen 30 ov

Opiskelija harjoittelee hänelle laaditun painotuksen mukaisesti joko klassisen baletin tai nykybaletin ja -tanssin tekniikkaa ja käyttää sitä esiintyessään. Hän oppii laatimaan omia liikesommitelmia ja syventää kehonhuollon, tanssin historian ja musiikin osaamistaan. Hän hallitsee perustiedot tanssin tuotantotehtävistä ja oman osaamisensa markkinoinnista. Hän valmistaa päättötyönään portfoliokansion, johon sisältyy kirjallinen osio. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osallistuu uuden tai olemassa olevan teoksen harjoitusprosessiin ja esittää sen.

KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT

1. Kehonhallinta tanssijan työssä 10 ov

Opiskelija harjoittelee tanssitekniikoita, osaa soveltaa kehollista osaamistaan monipuolisesti, tuntee ja käyttää työssään kehonhuoltotekniikoita sekä ylläpitää ja kehittää kehonhallintaansa. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija on mukana harjoituksissa ja/tai esityksessä, joka edellyttää  kehonhallinnan ja tanssitekniikan osaamista.

2. Tanssiohjelmiston harjoitteleminen ja esittäminen 10 ov

Opiskelija toimii tanssijana erilaisissa tanssiproduktioissa. Hän oppii tunnistamaan tanssin ohjelmistoon kuuluvia teoksia, eri koreografien tyylejä ja tanssin historiallisia aikakausia. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osallistuu teoksen harjoitusprosessiin ja esittää sen.

3. Paikallisesti tarjottavat tanssialan tutkinnon osat / Tanssitekniikan harjoitteleminen 10 ov

Opiskelija harjoittelee ja syventää hänelle laaditun painotuksen mukaisesti tanssijan työn edellyttämiä tanssitekniikoita kuten balettia, pas de deux'tä / partnerointia ja kontakti-improvisaatiota, karakteritanssia, nyky-, jazz- ja seuratansseja sekä etnisiä tansseja. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osallistuu tanssiteknistä osaamista edellyttävälle tekniikkatunnille, joka rakenteeltaan ja sisällöltään vastaa ammattitanssijan työhön kuuluvaa treenituntia.

Työssäoppiminen 

Tanssijan tutkinnosta 20 opintoviikkoa suoritetaan työssäoppien. Balettioppilaitoksessa työssäoppimisessa korostuvat seuraavat opintojen tavoitteet: 

  • Opiskelija osallistuu taiteelliseen työhön luovana ja omaa taiteilijuuttaan rohkeasti hyödyntävänä ja riittävät tanssitekniset valmiudet omaavana ammattilaisena. 
  • Opiskelija tunnistaa esiintymistilanteeseen liittyvät taiteelliset ja käytännölliset haasteet ja osaa vastata niihin. 
  • Opiskelija osaa toimia taiteellisen työyhteisön jäsenenä yhteistyössä työyhteisön muiden jäsenten kanssa (mm. koreografi, ohjaaja, tanssijat, näyttelijät, tekninen henkilökunta).

Näihin tavoitteisiin kiteytyy työelämän edellyttämä tanssijan ammattitaito, ja niihin tähtääviä valmiuksia opiskelija harjoittelee sekä oppilaitoksen järjestämässä opetuksessa että työssäoppimisjaksoillaan. Ammattimaisen esiintyvän ryhmän jäsenenä toimimista on luonnollisesti selkeintä harjoitella toimimalla tanssijana tällaisessa ryhmässä, mutta esimerkiksi esiintymistilanteisiin voi harjaantua myös oppilaitoksen omien produktioiden ja esitysten yhteydessä. Omat produktiot tarjoavat opiskelijalle myös erinomaisia mahdollisuuksia etsiä omaa taiteilijuuttaan ja kokeilla teknisten taitojensa kantavuutta.

Toiminta-ajatus ja arvot

Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksen järjestämä ammatillinen koulutus tuottaa laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi erikoistuneemman osaamisen klassisessa baletissa ja sen vaatimissa työtehtävissä. Koska kyseessä on toisen asteen nuorisotutkinto, koulutuksen tehtävänä on antaa laaja ammattisivistys, jossa yhdistyvät vahva tanssijan ammattitaito ja yleissivistys. 

Balettioppilaitos on valtakunnallinen klassisen baletin opetukseen erikoistunut oppilaitos, joka antaa korkeatasoista ja monipuolista tanssitaiteilijan ammattiin tähtäävää koulutusta niin Suomen Kansallisbaletin kuin muun suomalaisen ja kansainvälisen tanssitaiteen tarpeisiin. Oppilaitos noudattaa toiminnassaan ylläpitäjänsä Suomen Kansallisoopperan arvoja, joita ovat korkea taiteellinen laatu, yhteistyö ja vastuullisuus.

Arviointi

Arvioinnin tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista ja kasvua sekä vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja motivaatiota. Balettioppilaitoksessa opiskelija saa palautetta oppimisestaan sekä oppimisprosessin aikana että opintojakson päättyessä. Tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä häneltä ammatti-ihmisenä odotetaan, ja että hän saa välitöntä, rehellistä ja yksityiskohtaista palautetta edistymisestään. Opiskelijan osaamista verrataan opetussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin ja kriteereihin, joita sovelletaan jokaisen opiskelijan osalta yhdenmukaisesti. Opiskelijan valmiutta itsearviointiin kehitetään ja tuetaan opintojen aikana.

Arviointiasteikko

Arvioinnissa noudatetaan asteikkoa tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3,  Kiitettävä osaamisen taso edellyttää opiskelijalta työtehtävien hallinnan lisäksi muun muassa kykyä toimia aktiivisesti ja kannustavasti erilaisissa tilanteissa ja ryhmissä, omatoimisuutta ja kykyä kehittää ja arvioida omaa työskentelyään monipuolisesti. Tarkemmin arvosanojen edellyttämä osaaminen määritellään jokaisen opintojen osan yhteydessä. Opetussuunnitelma sisältää myös aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen sekä ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä ohjeita ja määräyksiä.